Điện về bản em

Nhạc: Đức Liên - Thơ: Ngọc Hiệp
Audio không hợp lệ