Tự hào “Đảng ta”

- Trên thế giới này có lẽ không có một chính đảng nào như Đảng Cộng sản Việt Nam, được nhân dân cả nước, từ người già đến trẻ em, từ thành thị, đồng bằng đến miền núi, vùng sâu, vùng xa gọi chung một tên gọi thân thương: Đảng ta.

Hai tiếng “Đảng ta” không đơn thuần là ngôn từ, mà là sự kết tinh trí tuệ trong sáng, là niềm tin tuyệt đối của toàn dân đối với Đảng. Niềm tin đó được hình thành một cách hết sức tự nhiên, bởi Đảng luôn đem lại quyền lợi cho dân, bởi Đảng là Đảng của Bác Hồ kính yêu, người cả đời “Chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Mong muốn của Bác Hồ, cũng chính là khát vọng mà toàn Đảng, toàn dân ta đang hướng tới, để xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, văn minh.

Lịch sử 91 năm qua của Đảng ta là lịch sử của sự gắn bó máu thịt với nhân dân, mọi thành công của Đảng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới hôm nay đều có nguyên nhân Đảng ta luôn thấm nhuần và thực hiện đúng quan điểm “Dân là gốc”.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã khẳng định một bài học quan trọng: “Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do dân và vì nhân dân. Chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử. Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chân chính của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó máu thịt với nhân dân. Quan liêu, mệnh lệnh, xa rời nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất không lường được đối với vận mệnh đất nước”. Từ bài học đó Đảng ta đã xác định: “Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, chịu sự giám sát của nhân dân”.

Quan điểm “lấy Dân là gốc” của Đảng có trở thành hiện thực, phong phú hay không chính là do đội ngũ cán bộ các cấp của Đảng, nhất là đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Từ đội ngũ này, dân đặt niềm tin tuyệt đối vào Đảng. Nếu mỗi cấp ủy, mỗi tổ chức đảng, mỗi đảng viên luôn thấu hiểu những suy nghĩ, nguyện vọng chính đáng của dân, lắng nghe tiếng nói của dân thì sẽ đề ra được những chủ trương đúng, sẽ có những việc làm phù hợp lòng dân.

Khi tất cả mỗi người dân đều coi việc của đảng cũng là việc của mình, thì sự gắn bó máu thịt giữa Dân với Đảng sẽ tạo thành sức mạnh to lớn giúp Đảng ta vượt qua mọi thách thức, làm tròn sứ mệnh vẻ vang lãnh đạo đất nước vững bước trên con đường, mục tiêu đã chọn, để hai tiếng “Đảng ta” mãi trong lòng Nhân dân.

Ngọc Linh

Tin cùng chuyên mục