Tiếng việt | English

Nâng tầm sản phẩm OCOP

- Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm - OCOP” giai đoạn 2018 - 2020 của tỉnh đã đạt kết quả ...

Tin xem nhiều

Phát triển OCOP gắn với du lịch

- Đặc điểm tự nhiên của Tuyên Quang đã tạo ra nhiều dạng địa hình, nhiều tiểu vùng khí hậu khác nhau. Qua đó, hình thành hệ động thực vật phong phú, đa dạng. Mỗi vùng miền có ...

Đánh giá đúng, xếp hạng chuẩn sản phẩm OCOP

- Năm nay là năm thứ 2 Tuyên Quang triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và là năm đầu tiên tỉnh tổ chức đánh giá, phân hạng, trên cơ sở đó cấp giấy chứng nhận cho ...

Nâng tầm sản phẩm OCOP

- Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm - OCOP” giai đoạn 2018 - 2020 của tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất đã tập trung triển khai thực hiện ...

Chiêm Hóa phát triển các sản phẩm OCOP

- Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đang được huyện Chiêm Hóa tích cực triển khai. Mỗi xã có ít nhất một sản phẩm chủ lực tiến tới xây dựng thương hiệu, liên kết mở rộng sản ...