Lắng nghe nguyện vọng của thanh niên

- Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” quy định: Chính quyền các cấp định kỳ gặp gỡ, đối thoại với thanh niên.

Nhằm cụ thể hóa nghị quyết của Đảng và kịp thời giải quyết các kiến nghị, đề xuất của thanh niên, trong Tháng Thanh niên năm nay, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức định kỳ gặp gỡ, đối thoại với thanh niên.

Thông qua hoạt động đối thoại, thanh niên có dịp bày tỏ những khó khăn, vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng cũng như đề xuất, kiến nghị các nội dung có liên quan đến thực hiện chủ trương, chính sách phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh hiện nay và trong giai đoạn tới. Từ đó, lãnh đạo tỉnh kịp thời định hướng tư tưởng, tạo điều kiện để thực thi chính sách chăm lo và phát triển thanh niên được toàn diện và hiệu quả hơn.

Có thể thấy thời gian qua, các chủ trương, chính sách của tỉnh dành cho thanh niên được ban hành và triển khai thiết thực, hiệu quả mang đến cho thanh niên nhiều cơ hội trong học tập, nghề nghiệp, việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp. Từ đó phát huy tính xung kích, sáng tạo, tích cực của thanh niên trong các hoạt động tham gia xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.  

Nhiều hoạt động phong phú, cụ thể, thiết thực của Đoàn thanh niên, trong đó có Tháng Thanh niên đã ghi dấu ấn đậm nét trong toàn xã hội, tạo ấn tượng tốt đẹp về thế hệ thanh niên thời kỳ mới giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, lý tưởng cách mạng, bản lĩnh; khẳng định vai trò xung kích của Đoàn thanh niên và tuổi trẻ toàn tỉnh trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu trong học tập, lao động sản xuất, làm kinh tế, trong hoạt động văn hóa - xã hội, khoa học kỹ thuật, trong bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội... đã góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang và niềm tự hào về thế hệ trẻ Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

Qua việc tổ chức đối thoại với thanh niên hằng năm, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ; kịp thời chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể quan tâm đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, khơi dậy khát vọng đổi mới, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ của thế hệ trẻ. Đồng thời tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, để thanh niên thực sự là lực lượng nòng cốt, tiên phong, đi đầu trong xây dựng phát triển quê hương và đất nước. 

Phương Đông 

Tin cùng chuyên mục