Siết chặt kỷ luật, kỷ cương

- Đảng ta luôn xác định cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra phương hướng: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Do vậy, việc tăng cường và thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp là một nội dung quan trọng, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

Mới đây, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 48/KH-UBND về kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và kiểm tra việc chấp hành các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2024.

Có thể thấy thời gian qua, bên cạnh những chuyển biến tích cực, việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp cũng còn một số hạn chế, yếu kém cần sớm được khắc phục. Trong đó thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu, ở nhiều địa phương, đơn vị, việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa kịp thời, chưa sát thực tế; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chủ trương, nghị quyết có nơi, có lúc chưa quyết liệt, còn yếu kém, chậm trễ nhưng chưa xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu; một số nơi, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chưa toàn tâm toàn ý trong thực hiện trách nhiệm được giao; thiếu gắn bó với nhân dân;...

Vì vậy, thông qua đợt kiểm tra nhằm đánh giá tình hình thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và việc chấp hành các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức... Qua đó phát hiện những tồn tại, khuyết điểm, khó khăn, bất cập; kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp xử lý.

Nêu cao trách nhiệm thực thi công vụ gắn với thường xuyên kiểm tra, giám sát thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu là biện pháp quan trọng duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần sàng lọc, thay thế những cán bộ không đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, không hoàn thành nhiệm vụ hoặc lợi dụng cơ chế để thực hiện mưu đồ cá nhân; đồng thời từ đó khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm để phục vụ đất nước, phụng sự Nhân dân.

Phương Đông

Tin cùng chuyên mục