Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư - năm 2024

- Thực hiện Kế hoạch số 2858-KH/HVCTQG, ngày 22 tháng 1 năm 2024 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư năm 2024. Ban chỉ đạo 35 tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư năm 2024.

Mục đích nhằm lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các tầng lớp Nhân dân về cuộc thi. Nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy tổ chức Đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch thông qua cuộc thi tiếp tục phát hiện đào tạo bồi dưỡng rèn luyện kỹ năng cho lực lượng tham gia, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng, tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái thù địch góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ.

Nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí phát thanh truyền hình và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch hình thành nguồn tư liệu có tính chiến đấu cao, phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của cơ quan, đơn vị, địa phương "phủ xanh" thông tin tích cực tạo đồng thuận trong xã hội góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh.

Xem toàn văn nội dung Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư - năm 2024.

Tin cùng chuyên mục