Tăng cường hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân

- Tình hình trong nước và thế giới hiện nay đang đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đòi hỏi toàn Đảng phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực hơn nữa để tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Bối cảnh mới yêu cầu phải tiếp tục coi trọng tăng cường và củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, “gắn bó mật thiết với nhân dân là nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”. Đại hội XIII của Đảng cũng chỉ rõ, để xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng, một trong những nhiệm vụ, giải pháp cần được thực hiện đó là: “Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng”.

Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm “dân là gốc”; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ yêu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự tiên phong, có tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, gần dân, tôn trọng dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, chăm lo lợi ích chính đáng, thiết thực của nhân dân, không thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn của nhân dân. Người giữ chức vụ càng cao, giữ trọng trách càng lớn, càng phải gương mẫu đi đầu hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; kiên quyết chống các biểu hiện độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa dân.

Chăm lo xây dựng Nhà nước thực sự của dân, do nhân dân, vì nhân dân; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tiêu cực trong đội ngũ cán bộ công chức nhà nước. Phải dựa vào dân để xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân. Lấy kết quả công việc, sự hài lòng và sự tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên.

Chăm lo nâng cao đời sống, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân; tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân; khuyến khích nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp, kiến nghị của nhân dân, đổi mới hình thức tiếp xúc, đối thoại của lãnh đạo các cấp với nhân dân. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận. Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện các chính sách dân tộc bình đẳng, đoàn kết, cùng phát triển; quan tâm vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục