Đấu tranh với âm mưu chống phá tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

- Thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình”, nhiều năm qua, các thế lực thù địch ra sức tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, hòng xoá bỏ nền tảng lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các thế lực thù địch tìm cách đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác- Lê nin, chúng coi Hồ Chí Minh chỉ là người theo chủ nghĩa dân tộc chứ không phải là người cộng sản. Chúng cho rằng việc Hồ Chí Minh vận dụng chủ nghĩa Mác-Lê nin vào hoàn cảnh Việt Nam là sai lầm. Chúng dựng chuyện, bôi nhọ về thân thế, đời tư của Chủ tịch Hồ Chí Minh hòng làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân dao động, hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng, về thành tựu đổi mới đất nước, về mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Cần phải khẳng định rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh là một khoa học, bao gồm hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam; là kết quả sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam; là kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Với thế giới quan, phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác - Lê nin và với trí tuệ sắc sảo, khả năng tư duy độc lập, sáng tạo, Hồ Chí Minh đã tiếp thu tinh hoa của dân tộc và của nhân loại để hình thành nên hệ thống tư tưởng của mình. Tư tưởng đó là sự thống nhất, quan hệ biện chứng với Chủ nghĩa Mác - Lê nin, cùng với Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành ngọn đuốc soi đường đưa cách mạng Việt Nam giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Trong những năm qua, đất nước ta đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều đó chứng minh rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh đã thấm sâu vào phong trào cách mạng Việt Nam, phù hợp với quy luật phát triển của thời đại, kiến tạo nên một thời đại mới cho dân tộc ta đó là thời đại Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành chân lý không thể phủ nhận, Hồ Chí Minh đã trở thành biểu tượng sáng ngời của tinh thần đoàn kết quốc tế, đấu tranh không biết mệt mỏi cho hòa bình, tiến bộ của nhân loại; Người là hiện thân của chủ nghĩa nhân văn cao cả, cống hiến cả cuộc đời mình để đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, mang lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho Nhân dân.

Với những cống hiến vĩ đại cho dân tộc và nhân loại, với tấm gương đạo đức sáng ngời, Hồ Chí Minh đã được cả dân tộc Việt Nam, cộng đồng quốc tế và nhân dân tiến bộ trên thế giới tôn vinh, ngưỡng mộ. Chính vì lẽ đó, những luận điệu xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp của Người chỉ là những luận điệu phi lịch sử, phản khoa học và vô giá trị mà thôi.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục