Ắt phải xung phong

- Chi bộ tổ chức họp cho ý kiến về chuẩn bị ngày hội đại đoàn kết toàn dân của thôn. Sau ...

Cần lên tiếng

- Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ rõ “trong phê bình thì nể nang, né tránh, ...

Gửi gắm niềm tin

- Tuần qua, Kỳ họp thứ tám của Quốc hội khóa XIV có 2,5 ngày thảo luận tại hội trường về ...

Tin xem nhiều

Ươm “hạt giống đỏ” từ trường học

- Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn cho Đảng từ học sinh đã được các trường THPT trên địa bàn tỉnh quan tâm. Từ nhiều giải pháp như: nâng cao chất lượng giáo dục, phát động ...

Quyết nghị nhiều nội dung quan trọng

- Tại Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIX với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV đã xem xét kỹ lưỡng các nội dung, thảo luận nhiều ý ...